Informace ...


SYSTÉM CELOFIREMNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - AKIM EDUCATION

AKIM Education je produkt firmy akim.net s.r.o., který komplexně řeší odpovídající počítačovou gramotnost zaměstnanců našich klientů.

ÚVOD DO PROBLEMATIKY

V současné době již většina firem chápe důležitost informačních technologií v podnikání. Díky tomu mnozí investují nemalé finanční prostředky do technického vybavení, software a řešení jejich informačního systému. Bohužel ve většině případů jsou nakonec takto vynaložené prostředky zužitkovány jen v malé míře a to zejména z důvodu neodpovídajícího zaškolení lidí. Nemálo firem dnes investuje i do různých forem vzdělávání svých zaměstnanců v oblasti informačních technologií (dále jen IT), ale i takto investované prostředky mají většinou neodpovídající ekonomický efekt vzhledem k vynaloženým prostředkům. Ve většině případů k tomu vedou zejména tyto důvody:

  - nekoncepčnost
  - špatná motivace
  - nesystematičnost
  - problematika organizace apod.

Proto k Vám přicházíme s nabídkou produktu    

POPIS SYSTÉMU

Výše byly popsány některé důvody neúspěchu vzdělávání v oblasti IT. Náš produkt nabízí systém, který všechny uvedené důvody řeší a umožňuje maximální využití vynaložených prostředků.

Základem úspěchu vzdělávání není jen dostatečná intenzita, četnost, kvalitní výuka a osnovy, ale velmi důležité je také motivovat posluchače k aktivnímu přístupu k celému vzdělávání. Osvědčenou formou je systém testování, jehož výsledky pak mají vliv na ohodnocení a postavení zaměstnance ve firmě.

Systém řeší:

  - Vytvoření testovacích sad
  - Vytvoření kurzů k jednotlivým modulům
  - Provádění testování a přípravy na ně
  - Organizační zajištění celého projektu
  - Vedení databáze posluchačů
  - Archivace výsledků po dobu běhu jednotlivých částí projektu
  - Statistické vyhodnocení a vydávání odpovídajících listin a materiálů

Na základě potřeb zadavatele (klienta) jsou vytvořeny a upraveny základní moduly znalostí v oblasti IT. Jako příklad uvádíme ty nejpoužívanější:

  - Základy IT (1)
  - Základy textového editoru (2)
  - Základy tabulkového procesoru (3)
  - Elektronická komunikace a Internet (4)
  - Komunikační nástroje (MS Outlook) (5)

K těmto modulům jsou vytvořeny testovací sady a přípravné kurzy. Následuje vytvoření tak zvané "Kvalifikační tabulky", která určí, z kterých modulů bude který zaměstnanec povinen složit test.

Příklad:

  - ATP (1)
  - Asistenti a pracovníci sekretariátu (1,2,4)
  - Základní management (1,2,4,5)
  - Analytici (1,3,4)
  - Vrcholný management (1,4,5)

Dalším krokem je vytvoření systému motivace a sankcí, které mnozí zadavatelé také zapracují do vnitropodnikových směrnic a pracovních smluv.

Příklad:

  - Při nesložení určených testu do 7 měsícu snížení prémiové složky o 30%
  - Nesložení do 8 měsíců - vykonávání funkce jen v zástupu bez jmenování, pokles do odpovídající platové třídy
  - Nesložení do 10 měsíců - přeřazení na jinou práci

Následuje předání databáze určených zaměstnanců (pouze s údaji, která nepodléhají zákonu o ochraně osobních údajů - jméno, telefon, zařazení) a kvalifikační tabulky naší firmě, která zavede databázi a převezme celou organizaci kurzů a testování s odpovídajícími výstupy zadavateli.

- grafické znázornění průběhu kurzů a testování